Dęblin 10.08.2023 r.

INFORMACJA DLA KLIENTÓW SPÓŁKI
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z. o.o. w Dęblinie na podstawie art. 24e ust. 3 w związku
z art. 24e ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst
jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 537) informuje, że w dniu 10 sierpnia 2023 roku Dyrektor Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ogłosił
zatwierdzoną taryfę MZGK Sp. z o.o. – ceny i stawki opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasto Dęblin, która będzie obowiązywać przez okres trzech lat
tj. od dnia 18.08.2023 r. do 17.08.2026 r.
Taryfa wchodzi w życie z dniem 18.08.2023 r
.

 

Ogłoszenie - Taryfy - treść w pliku pdf