CZĘŚĆ C- WARUNKI MONTAŻU DODATKOWEGO WODOMIERZA DLA USTALENIA ILOŚCI WODY BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ

 1. Uwzględnienie ilości bezpowrotnie zużytej wody w rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków może zostać dokonane na wniosek osoby ubiegającej się w przypadkach:
 2. gdy na terenie nieruchomości zlokalizowane są obiekty wymagające do ich użytkowania wody bezpowrotnie zużytej;
 3. gdy Usługobiorca wykorzystuje wodę na terenie swojej nieruchomości do celów ogrodniczych;
 4. gdy woda zużywana jest na cele produkcyjne i/lub technologiczne, jako surowiec nie tworzący ścieków.
 5. Wniosek, o którym mowa w pkt. 1 może zostać uwzględniony w przypadkach:
 6. gdy dostarczanie wody do bezpowrotnego zużycia odbywać się będzie za pomocą wyodrębnionej oddzielnej instalacji wodociągowej i zostanie udokumentowane, że woda z tej instalacji nie trafia do kanalizacji sanitarnej;
 7. oddzielna instalacja wodociągowa dla wody bezpowrotnie zużytej zostanie wykonana w sposób trwały zgodnie z normami dla instalacji wodociągowych.
 8. Wodomierz do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej może być instalowany:
 9. jako podwodomierz na wewnętrznej instalacji wodociągowej;
 10. jako wodomierz główny w układzie równoległym z wodomierzem głównym.
 11. Sposób montażu wodomierza do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej musi zostać uzgodniony ze Spółką i wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
 12. Spółka na zlecenie Usługobiorcy może dokonać odpłatnie montażu wodomierza do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej.
 13. Usługobiorca może samodzielnie dokonać montażu wodomierza do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej na następujących warunkach:
 14. zgłosić chęć montażu wodomierza do Spółki;
 15. po zamontowaniu wodomierza zgłosić odbiór i plombowanie do Spółki. Spółka dokonuje kontroli w celu stwierdzenia zgodności wykonania z normami oraz dokonuje plombowania i protokólarnego odbioru.
 16. Eksploatacja, wymiana, legalizacja wodomierzy do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej należy do Usługobiorcy. Okres ważności, legalizacji wodomierzy wynosi 5 lat.
 17. Wykonanie i koszt przebudowy instalacji wodociągowej wewnętrznej do celów zamontowania wodomierza do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej w całości obciążają Usługobiorcę.
 18. Odczytów wodomierza do rozliczenia wody bezpowrotnie zużytej dokonuje Spółka.
 19. W przypadku, gdy wodomierz dodatkowy (podwodomierz) nie będzie posiadał ważnych cech legalizacyjnych Spółka zaprzestanie uwzględniania wskazań takiego wodomierza w rozliczeniach za odprowadzone ścieki z nieruchomości.
 20. W przypadku niesprawności wodomierza dodatkowego (podwodomierza), za okres niesprawności, do czasu wymiany lub naprawy, nie będzie odliczana ilość wody bezpowrotnie zużytej.