CZĘŚĆ C- WARUNKI MONTAŻU DODATKOWEGO WODOMIERZA DLA USTALENIA ILOŚCI WODY BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ

 1. Uwzględnienie ilości bezpowrotnie zużytej wody w rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków może zostać dokonane na wniosek osoby ubiegającej się w przypadkach:
 2. gdy na terenie nieruchomości zlokalizowane są obiekty wymagające do ich użytkowania wody bezpowrotnie zużytej;
 3. gdy Usługobiorca wykorzystuje wodę na terenie swojej nieruchomości do celów ogrodniczych- woda rozliczana w okresie od 01.05.do 30.09.;
 4. gdy woda zużywana jest na cele produkcyjne i/lub technologiczne, jako surowiec nie tworzący ścieków.
 5. Wniosek, o którym mowa w pkt. 1 może zostać uwzględniony w przypadkach:
 6. gdy dostarczanie wody do bezpowrotnego zużycia odbywać się będzie za pomocą wyodrębnionej oddzielnej instalacji wodociągowej i zostanie udokumentowane, że woda z tej instalacji nie trafia do kanalizacji sanitarnej;
 7. oddzielna instalacja wodociągowa dla wody bezpowrotnie zużytej zostanie wykonana w sposób trwały zgodnie z normami dla instalacji wodociągowych.
 8. Wodomierz do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej może być instalowany:
 9. jako podwodomierz na wewnętrznej instalacji wodociągowej;
 10. jako wodomierz główny w układzie równoległym z wodomierzem głównym.
 11. Sposób montażu wodomierza do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej musi zostać uzgodniony ze Spółką i wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
 12. Spółka na zlecenie Usługobiorcy może dokonać odpłatnie montażu wodomierza do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej.
 13. Usługobiorca może samodzielnie dokonać montażu wodomierza do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej na następujących warunkach:
 14. zgłosić chęć montażu wodomierza do Spółki;
 15. po zamontowaniu wodomierza zgłosić odbiór i plombowanie do Spółki. Spółka dokonuje kontroli w celu stwierdzenia zgodności wykonania z normami oraz dokonuje plombowania i protokólarnego odbioru.
 16. Eksploatacja, wymiana, legalizacja wodomierzy do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej należy do Usługobiorcy. Okres ważności, legalizacji wodomierzy wynosi 5 lat.
 17. Wykonanie i koszt przebudowy instalacji wodociągowej wewnętrznej do celów zamontowania wodomierza do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej w całości obciążają Usługobiorcę.
 18. Odczytów wodomierza do rozliczenia wody bezpowrotnie zużytej dokonuje Spółka.
 19. W przypadku, gdy wodomierz dodatkowy (podwodomierz) nie będzie posiadał ważnych cech legalizacyjnych Spółka zaprzestanie uwzględniania wskazań takiego wodomierza w rozliczeniach za odprowadzone ścieki z nieruchomości.
 20. W przypadku niesprawności wodomierza dodatkowego (podwodomierza), za okres niesprawności, do czasu wymiany lub naprawy, nie będzie odliczana ilość wody bezpowrotnie zużytej.
 21. Za rozliczenia wskazań dodatkowego wodomierza zainstalowanego na wewnętrznej instalacji wodociągowej, Spółka pobiera opłaty zgodnie z obowiązującymi na terenie Dęblina taryfami za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.