Tu można pobrać wzory druków:

 

DRUKI OGÓLNE:

1.Informacje dla Klientów Spółki

2.Ogólne warunki montażu dodatkowego wodomierza

3.Informacja E FAKTURA

4.Ogólne warunki umowy oraz klauzula informacyjna do OWU

 

E-FAKTURY:

5.Wniosek o wysyłanie faktur w formie elektronicznej

6.Wniosek o zmianę adresu e-mail

7.Wniosek o wycofanie zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną

 

DRUKI WODA i ŚCIEKI:

8.Wniosek o zawarcie umowy na:  zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,         zbiorowe zaopatrzenie w wodę,  zbiorowe odprowadzanie ścieków

9.Protokół z odczytu wodomierzy - przekazanie nieruchomości

10.Zał. 1 Oświadczenie do wniosku o zawarcie umowy na zbiorowe dostarczanie wody* i/lub zbiorowy odbiór ścieków* z dnia

11.Zał. 3 Oświadczenie do wniosku z dnia ……………… o zawarcie umowy na zbiorowe dostarczenie wody* i/lub zbiorowy odbiór ścieków

12.Wniosek o dołączanie do faktur za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i/lub zbiorowe odprowadzanie ścieków druków przelewów

13.Wniosek o dokonywanie odczytów w innych terminach niz w umowie

14.Wniosek o wykonanie ekspertyzy wodomierza głównego

15.Wniosek o przywrócenie zasilania w wodę

16.Wniosek o rozwiązanie umowy w zakresie zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków

17.Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci

18.Wniosek o montaż przez Spółkę dodatkowego wodomierza do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej plombowanie wodomierza

19.Wniosek o wyrażenie zgody na samodzielny montaż wodomierza do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej oraz plombowanie przez Spółkę tego wodomierza

20.Wniosek o wyrażenie zgody na samodzielną wymianę wodomierza do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej oraz plombowanie przez Spółkę tego wodomierza

21.Wniosek o zamknięcie przyłącza wodociągowego

22.Zgłoszenie wykonania przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego przez firmę zewnętrzną 

23.Zlecenie wykonania prac różnych

24.Załącznik pełnomocnictwo do warunków technicznych

25.Wniosek o rozłożenie należności na raty

26.Wniosek o zmianę adresu korespondencyjnego

27.Wniosek o zwrot nadpłaty

28.Wniosek wydanie duplikatu faktury

29. Wniosek na bezumowny zakup wody na potrzeby własne

 

DRUKI NIECZYSTOŚCI:

30.Wniosek o zawarcie umowy w zakresie zrzutu nieczystości ciekłych do Oczyszczalni Ścieków należącej do Spółki

31.Wniosek o zawarcie umowy na odbiór odpadów komunalnych

 

DRUKI MIESZKANIÓWKA:

32. Oświadczenie nowego włściciela lokalu

33. Oświadczenie o aktualizacji danych kontaktowych

34. Oświadczenie o zmianie liczby osób

35. Pełnomocnictwo właściciela lokalu

36. Wniosek o zmianę wysokości zaliczki

37. Wniosek o zwrot nadpłaty