Zamówienie publiczne na dostawę energii elektrycznej na 2022 rok. Ogłoszenie o zamówieniu Link do dokumentacji prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/cdb4ef9f-e497-401c-84d7-d419f1a3621e
Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie odpadów komunalnych i odpadów z oczyszczalni ścieków Ogłoszenie o zamówieniu Link do dokumentacji prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e18963e6-46c3-48d6-af52-c4898af624af