TARYFA NA PRZYJĘCIE NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH DOWOŻONYCH WOZAMI ASENIZACYJNYMI DO ZLEWNI MZGK Sp. z o.o. w Dęblinie

  Zgodnie z Uchwałą Nr 29/VIII/2021 Zarządu MZGK Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie z dnia 30.04.2021 r. oraz Uchwałą  Nr 43/VIII/2021 Zarządu MZGK Sp. z o.o.  z siedzibą w Dęblinie z dnia 17.06.2021 r. od 21.06.2021 r. za przyjęcie nieczystości płynnych dowożonych wozami asenizacyjnymi do zlewni Spółki  obowiązuje cena 10,40 zł/m3 netto oraz opłata abonamentowa za odczyt urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności w wysokości 16,40 zł netto. Do wyżej wymienionej stawki należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.   Prezes Zarządu MZGK Sp. z o.o. Tomasz Bobrowski