Na podstawie uchwały nr XLII/288/2001 Rady Miasta w Dęblinie z dnia 29 maja 2001r w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego oraz uchwały Nr XLVII/32/2001 Rady Miasta z dnia 30 października 2001 w sprawie zatwierdzenia aktu założycielskiego Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dęblinie, na podstawie art. 22 i 23 ustawy o gospodarce komunalnej, na bazie mienia likwidowanego zakładu budżetowego w celu prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze użyteczności publicznej aktem notarialnym nr 2490/2001 z dnia 7 listopada 2001 powstała Spółka w organizacji, która 10 maja 2002 roku została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 00001102247, stała się spółką z o.o. i weszła w prawa i obowiązki Spółki w organizacji. Do pierwszej Rady Nadzorczej powołano:

  • p. Andrzeja Frącek - Przewodniczący Rady,
  • p. Alicję Zwierzchowską - Wiceprzewodniczący Rady,
  • p. Zbigniewa Kozak - Sekretarz Rady.

Do pierwszego Zarządu powołano mgr inż. Adama Kuty jako Prezesa Zarządu. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 49 848 500,00 zł i dzieli się na 99 697 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. 100% udziałów posiada  Miasto Dęblin, a funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Miasta. Aktualnie Spółką kieruje jednoosobowy Zarząd. Prezesem Zarządu jest  mgr Tomasz Bobrowski Obecny skład Rady Nadzorczej:

  • p. Grzegorz Rola – Przewodniczący,
  • p. Michał Bisek – Wiceprzewodniczący,
  • p. Artur Mazur - Sekretarz