Rys historyczny

Na podstawie uchwały nr XLII/288/2001 Rady Miasta w Dęblinie z dnia 29 maja 2001r w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego oraz uchwały Nr XLVII/32/2001 Rady Miasta z dnia 30 października 2001 w sprawie zatwierdzenia aktu założycielskiego Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dęblinie, na podstawie art. 22 i 23 ustawy o gospodarce komunalnej, na bazie mienia likwidowanego zakładu budżetowego w celu prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze użyteczności publicznej aktem notarialnym nr 2490/2001 z dnia 7 listopada 2001 powstała Spółka w organizacji, która 10 maja 2002 roku została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 00001102247, stała się spółką z o.o. i weszła w prawa i obowiązki Spółki w organizacji.

Do pierwszej Rady Nadzorczej powołano:

  • p. Andrzeja Frącek – Przewodniczący Rady,
  • p. Alicję Zwierzchowską – Wiceprzewodniczący Rady,
  • p. Zbigniewa Kozak – Sekretarz Rady.

Do pierwszego Zarządu powołano mgr inż. Adama Kuty jako Prezesa Zarządu.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 46 342 500,00 zł i dzieli się na 92 685 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. 100% udziałów posiada  Miasto Dęblin, a funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Miasta.

Aktualnie Spółką kieruje jednoosobowy Zarząd.

Prezesem Zarządu jest  mgr Tomasz Bobrowski

Obecny skład Rady Nadzorczej:

  • p. Grzegorz Rola – Przewodniczący,
  • p. Michał Bisek – Wiceprzewodniczący,
  • p. Bartosz Nowak – Sekretarz

 

Brak możliwości komentowania.