KOMUNIKAT

Apelujemy do wszystkich właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Dęblin o zweryfikowanie sposobu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu swoich nieruchomości.
Informujemy, iż odprowadzanie tego rodzaju wód do kanalizacji sanitarnej jest niedozwolone i podlega sankcjom karnym określonym w przepisach ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Działanie takie jest zagrożone karą ograniczenia wolności lub karą grzywny w wysokości do 10 tys. zł.
W przypadku samodzielnego stwierdzenia nieprawidłowego postępowania z wodami opadowymi lub roztopowymi doradzamy niezwłoczne zaniechanie stosowania tego rodzaju rozwiązań i odprowadzenie wód na tereny zielone własnej działki lub zastosowanie innych rozwiązań, np. w postaci studni chłonnych lub zbiorników na deszczówkę do wykorzystania w gospodarstwie domowym.

 

Tomasz Bobrowski
Prezes Zarządu MZGK Sp. z o.o.

Drukuj

Brak możliwości komentowania.