KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORING WIZYJNY

Załącznik Nr 16 do Regulaminu Pracy

 

KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORING WIZYJNY

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

 1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie ul. Towarowa 2D, 08-530 Dęblin, NIP: 716-25-15-927, REGON: 432311323, tel. 81 88 30 103, fax: 81 88 01 851; e-mail: mzgk@mzgk.pl.
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych (dane kontaktowe: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl)
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia MZGK Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie, kontroli działalności Spółki oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.
  W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 5. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)
  w związku z art.  222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią).
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa
się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Załącznik Nr 17 do Regulaminu Pracy

 

KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORING WIZYJNY –  PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

 1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie NIP: 716-25-15-927, REGON: 432311323, tel. 81 88 30 103, fax: 81 88 01 851; e-mail: mzgk@mzgk.pl.
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych (dane kontaktowe: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia sprawowania nadzoru nad działalnością w zakresie gospodarowania odpadami.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 1 miesiąca od dnia nagrania. W przypadku,
  w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 5. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 701 ze zmianami) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz. U. z 2019 r., poz. 1755).
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią).
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych    osobowych;

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa  się z naruszeniem
przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.

 1. Przetwarzanie wizerunku osób zarejestrowanych przez monitoring znajduje podstawę w przepisach Ustawy z dnia
  14 grudnia 2012 o odpadach (tj. Dz. U. 2019 poz. 701 ze zmianami) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
  Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub
  składowania odpadów (Dz. U. z 2019 r., poz. 1755).
Drukuj

Brak możliwości komentowania.