Zapytanie ofertowe

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Dostawę układu automatycznego przełączania zasilania (APZ) z montażem i uruchomieniem.

Zapytanie ofertowe

Zał. 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 2 – Schemat podłączenia

Zał. 3 – Formularz ofertowy

Zał. 4 – Wzór umowy

Zał. 5 – Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Zał. 6 – Wzór protokołu odbioru szkolenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Drukuj

Brak możliwości komentowania.