PRZETARG

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie ogłasza  przetarg nieograniczony na Kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej w 2020 roku do obiektów MZGK Sp. z o.o.

Ogłoszenie o przetargu       

SIWZ            

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy wykonawcy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr 5 – Formularz kalkulacja ceny

Załącznik nr 6 – Informacja o powiązaniach kapitałowych

Załącznik nr 7 – Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 8 – Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków

Załącznik nr 9 – Oświadczenie o posiadaniu podpisanej umowy

 

Pytania z dnia 16.12.2019 r.  i odpowiedzi

Zmodyfikowany Załącznik nr 7 – Istotne postanowienia umowy

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 17.12.2019 r.

Zmiana SIWZ i zmiana terminu składania ofert z dnia 17.12.2019 r.

Zmodyfikowany SIWZ z dnia 17.12.2019 r.

Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ z dnia 17.12.2019 r.

Zmodyfikowany załącznik nr 7 do SIWZ z dnia 17.12.2019 r.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 18.12.2019 r.

Zmiana SIWZ i zmiana terminu składania ofert z dnia 18.12.2019 r.

Zmodyfikowany SIWZ z dnia 18.12.2019 r.

Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ z dnia 18.12.2019 r.

Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ z dnia 18.12.2019 r.

Zmodyfikowany załącznik nr 5 do SIWZ z dnia 18.12.2019 r.

Zmodyfikowany załącznik nr 7 do SIWZ z dnia 18.12.2019 r.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy zadania nr 1
oraz unieważnienie postępowania zadania nr 2

Drukuj

Brak możliwości komentowania.