PRZETARG

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie ogłasza  przetarg nieograniczony na Kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej w 2020 roku do obiektów MZGK Sp. z o.o.

Ogłoszenie o przetargu       

SIWZ            

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy wykonawcy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr 5 – Formularz kalkulacja ceny

Załącznik nr 6 – Informacja o powiązaniach kapitałowych

Załącznik nr 7 – Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 8 – Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków

Załącznik nr 9 – Oświadczenie o posiadaniu podpisanej umowy

 

Pytania z dnia 21.10.2019 r.  i odpowiedzi

Zmodyfikowany Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zmodyfikowany Załącznik nr 5 – Formularz kalkulacja ceny

Zmodyfikowany Załącznik nr 7 – Istotne postanowienia umowy

 

Pytania z dnia 22.10.2019 r. i odpowiedzi

Zmodyfikowany Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zmodyfikowany Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy Wykonawcy

Zmodyfikowany Załącznik nr 7 – Istotne postanowienia umowy

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

Drukuj

Brak możliwości komentowania.