Zakład Wodociągów i Kanalizacji

:: Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych::

Siedziba: ul. Mickiewicza, 08-530 Dęblin

 

 tel. ogólny (081) 883 05 90, fax (081) 88 01 827

 

bezpłatny telefon alarmowy 994

  

Strona główna

 

Biuro Obsługi Klienta

 

Cenniki

 

Ogłoszenia i komunik.

 

Park maszynowy

 

Budowa siedziby

 

Przetargi

 

Ośrodek rekreacyjny

 

Nieruchomości

 

Galeria zdjęć

 

Ekoedukacja

 

Rys historyczny

 

Kontakty

 

 UJĘCIA WODY

 

Opis

 

 

Ujęcie „Jagiellońska”

Pierwszy projekt budowy Ujęcia i stacji wodociągowej opracowany w 1986 roku przewidywał budowę ujęcia wody składającego się z 6-u studni głębinowych o łącznej wydajności 650 m3/godz. Obecnie ujęcie wody stanowi jedna studnia ST.III  o wydajności eksploatacyjnej 170 m3/godz. Woda surowa ujmowana jest za pomocą studni głębinowej i tłoczona do stacji uzdatniania wody. Uzdatnianie polega na napowietrzeniu wody surowej w mieszaczach wodno-powietrznych i następnie filtracji na złożach odżelaziających. Gdy zachodzi taka potrzeba woda uzdatniona przed podaniem  do sieci poddawana jest procesowi dezynfekcji za pomocą  roztworu podchlorynu sodu. Woda przed wtłoczeniem do sieci kierowana jest do zbiorników  wyrównawczych. Utrzymanie stałego ciśnienia w sieci wodociągowej zapewnia pompownia II0. Woda z ujęcia Jagiellońska zasila wschodnią  i północną część miasta. W roku 2007 Spółka rozpoczęła budowę rezerwowej studni głębinowej na tym ujęciu.

 

       

 

 

Ujęcie „Wiślana”

Komunalne ujęcie wody Wiślana położone jest przy ul. Wiślanej w zachodniej części miasta. Obecnie ujecie składa się z jednej studni głębinowej wraz z urządzeniami służącymi do wydobywania , uzdatniania , magazynowania i przetłaczania wody. Ujęcie wybudowano w latach 1962/63 studnia głębinowa ujmuje wodę z poziomu kredowego ujmowanego przez większość studni głębinowych na terenie miasta. Kredowe wody podziemne rejonu Dęblina charakteryzują się dobrą jakością wody (II klasa) i wymagają prostego uzdatniania, poprzez napowietrzanie i filtrację,  ze względu na ponad normatywną zawartość żelaza. Eksploatacja studni odbywa się w ramach pozwolenia wodno prawnego, które zezwala na pobór wód w ilościach nie przekraczających: Qmax h = 35m3/h Qśr  d = 635m3/h

 

             

 

ZWiK konserwuje i eksploatuje 81,5 km sieci wodociągowej     dostarczając wodę do 3940 mieszkań.

 

 

 OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

 

Opis działania

 

 

Komunalna oczyszczalnia ścieków dla miasta Dęblina zlokalizowana jest w zachodniej peryferyjnej części miasta przy ul. Mickiewicza nad rzeką Wisłą. Po zakończonej w 2003 roku modernizacji proces oczyszczania ścieków jest trójstopniowy. Projektowana wydajność oczyszczalni to 6000m3/dobę. Obecnie oczyszczalnia przyjmuje ok. 2000m3/dobę ścieków z terenu Dęblina i Stężycy. Długość sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami wynosi 29 km. Jednakże w związku z realizowaną  obecnie rozbudową  sieci kanalizacyjnej na terenie miasta w najbliższych latach przepływ do oczyszczalni znacznie się zwiększy.

 

Schemat blokowy oczyszczalni.

 

1. Obiekty części mechanicznej

• stacja zlewcza ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi,

• budynek krat wyposażony w kraty, prasopłuczkę z podajnikiem skratek i piaskownik,

•  osadniki wstępne ze zgarniaczami osadów,

• pompownia ścieków do biologicznej części oczyszczalni.

 

 

 

2. Obiekty  części biologicznej:

• komora denitryfikacji z zainstalowanymi mieszadłami śmigłowymi, pomiarem gęstości osadu i czujnikiem potencjału redox sterującym recyrkulacja wewnętrzną mająca na celu lepsze oczyszczenie ścieków,

• komory nitryfikacji wyposażone w urzadzenia napowietrzające, sondy tlenu,

• osadniki wtórne z systemem odprowadzania osadu czynnego i ostatecznego klarowania ścieków,

• monitoring ilości odpływających ścieków oczyszczonych za pomocą zwężki Palmera - Bowlusa.

• pompownia recyrkulacji wewnętrznej i zewnętrznej