Przetargi

 :: Zakład Wodociągów i Kanalizacji :: Zakład Usług Komunalnych :: Dział Gospodarki Mieszkaniowej ::

Menu

 

  

Strona główna

Biuro Obsługi Klienta

Cenniki

Ogłoszenia i komunik.

Park maszynowy

Budowa siedziby

Ośrodek rekreacyjny

Nieruchomości

Galeria zdjęć

Ekoedukacja

Rys historyczny

Kontakty

 

 

PRZETARG

 

Tytuł: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 5 150 000 euro na zadanie „Modernizacja zbiornika V 1000

 

Daty: Ogłoszenia: 01.07.2008 r.

          Składania:   23.07.2008 r., godz. 10.00

          Otwarcia:    23.07.2008 r., godz. 10.30

 

Treść: Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Dęblinie w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655) ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości poniżej 5 150 000 euro na zadanie:

 

Modernizacja zbiornika V 1000

 

1.      Zamawiający:

      Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

      ul. 15 P.P. „Wilków” 3

      08-530 Dęblin

      NIP 716-25-15-927

      tel: (081) 883-01-03

      www.mzgk.pl

 

2.      Określenie trybu zamówienia:

      Przetarg nieograniczony.

 

3.      Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

      www.mzgk.pl

 

4.      Określenie przedmiotu oraz wielkości zamówienia:

 Wykonanie prac w zakresie:

 • skucie nierówności betonu dna zbiornika,
 • ścierne oczyszczenie dna i ławy fundamentowej zbiornika przez piaskowanie,
 • iniekcyjne uszczelnienie rys pęknięć betonu dna zbiornika,,
 • izolacja dna zbiornika zaprawą mineralną izolująco- zabezpieczającą Kerasal o gr. śr. 15 mm.,
 • ścierne czyszczenie ścian płaszcza zbiornika i studzienek w dnie, przez piaskowanie,
 • wykonanie ochronnej powłoki ścian, galeryjki i słupów zbiornika żywicą dwuskładnikową, bezrozpuszczalnikową Sika Permacor 136 TW,
 • strumieniowe zmycie istniejącej powłoki epoksydowej stropu i podciągów zbiornika,
 • strumieniowe czyszczenie elementów stalowych wyposażenia zbiornika, rurociągów technologicznych, galeryjek i włazów i pokrycie ich żywicą epoksydową bezrozpuszczalnikową,
 • uszczelnienie szczelin dylatacyjnych między zbiornikami żelbetowymi na wodę, a ścianami korytarza komunikacyjnego do budynku Stacji Wodociągowej w technologii Sikadur Combiflex przy użyciu taśmy Combiflex klejonej do konstrukcji,

 • dezynfekcja zbiornika,
 • badanie bakteriologiczne wody.

 

      Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

 • 45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu,
 • 45111100-9 Roboty demontażowe i przygotowawcze,
 • 73111000-3 Laboratoryjne usługi badawcze,
 • 74721100-0 Usługi dezynfekcji,

 

5.      Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

6.      Informacja o możliwości składania ofert wariantowych:

      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

7.      Termin wykonania zamówienia:

Rozpoczęcie prac modernizacyjnych – 01.08.2008 r.

Zakończenie prac modernizacyjnych – 30.09.2008 r.

 

8.      Opis warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty niezbędne do ich oceny:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1)     spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn.:

a)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d)     nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)      wykażą się odpowiednim doświadczeniem, tj.: w ostatnich 5 latach, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej 2 roboty o podobnym zakresie i wartości,

3)      wykażą się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz dołączą dokumenty potwierdzające uprawnienia do kierowania robotami oraz zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego,

4)      są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej potwierdzonej polisą ubezpieczeniową lub innym dokumentem.

5)      W przypadku Wykonawców ubiegających się o wspólne udzielenie zamówienia wymaga się aby przynajmniej jeden z Wykonawców lub wspólnie spełniali wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt a-c, ust. 2-4 niniejszego rozdziału SIWZ.
W przypadku konsorcjum żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

 

 

 

 

Wymagane dokumenty:

a)      wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ,

b)      oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych - Załącznik nr 2 do SIWZ,

c)      wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót - Załącznik nr 3 do SIWZ,

d)     wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - Załącznik nr 4 do SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do kierowania robotami oraz zaświadczenie z właściwej izby samorządu zawodowego,

e)      polisa lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub inny dokument potwierdzający,

f)       aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

g)      dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych,

h)      parafowany wzór umowy stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ.

1.      Dokumenty, o których mowa w rozdziale VII ust. 1 pkt e-g niniejszej specyfikacji, należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność
z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.

2.      W przypadku konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3.      Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VII pkt 1 ust f niniejszej specyfikacji składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. W/w dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentu zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

 

9.      Informacje na temat wadium:

      Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

 

10.  Kryteria oceny i ich znaczenie:

 

Cena – 80%

Gwarancja – 20%

                                        

Kryterium – cena brutto – 80%

C = Najniższa cena brutto/Cena brutto badanej oferty x 80 pkt

 

Kryterium – gwarancja – 20%

G = Najdłuższy zaoferowany okres gwarancji/Okres gwarancji badanej oferty x 20 pkt

 

 

11.  Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 2 do dnia 23.07.2008 r., do godz. 10.00

 

12.  Termin związania ofertą:

30 dni liczonych od upływu dnia na składanie ofert.

 

13.  Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

 

14.  Informacje o dynamicznym systemie zakupów oraz o zastosowaniu aukcji elektronicznej:

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne.

 

 

 

Dęblin, 01.07.2008r.

                                                                                                        Prezes MZGK Sp. z o. o.

                                                                                                        

     mgr inż. Dariusz Wojdat

 

 

Dokumenty do pobrania:
 

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia;
   
 2. Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ;
   
 3. Oświadczenie – Załącznik nr 2 do SIWZ;
   
 4. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat robót budowlanych odpowiadającym swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót – Załącznik nr 3 do SIWZ;
   
 5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – Załącznik nr 4 do SIWZ;
   
 6. Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ,
   
 7. Specyfikacja techniczna – Załącznik nr 6,
   
 8. Kosztorys ślepy (zmodyfikowany) –Załącznik nr 7;
   
 9. Karta techniczna kleju Sikadur Combiflex – Załącznik nr 8;
   
 10. Karta techniczna taśmy Sikadur Combiflex – Załącznik nr 9;
   
 11. Karta techniczna powłoki Sika Permacor – Załącznik nr 10;
   
 12. Karta techniczna zaprawy Kerasal – Załącznik nr 11.

 

____________________________________________________________________________________________________________

Dęblin, 15.07.2008 r.

 

  

                                Dla wszystkich uczestników postępowania

                                        w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na modernizację zbiornika V1000

 

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Dęblinie informuje, że na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w dniu 15.07.2008 r. o godz. 9.24. wpłynęły faxem pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej podajemy treść pytań i udzielone odpowiedzi:

 

PYTANIE WYKONAWCY:

 

 1. W jakiej formie podać kwotę ryczałtową, czy wypełniać kosztorys ofertowy?
 2. W pozycji 5 rozdz. 1 dotyczącej izolacji dna podano 6 m2, a powinno być 191 m2. Jaką ilość przyjąć do wyceny?

 

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Ad. 1. Zamawiający nie wymaga wypełniania kosztorysu ofertowego. Cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia należy podać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ.

Ad. 2. W załączniku nr 7 do SIWZ zatytułowanym Kosztorys ślepy w rozdziale 1 - Dno zbiornika w pozycji 5 - Izolowanie obiektów sztywną powłoką cementowo – polimerową – powierzchnie poziome do wyceny należy przyjąć wartość 191 m2.

 

 

 

 

                                                               Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu

                                                               Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

                                                               mgr inż. Dariusz Wojdat

 

______________________________________________________________________________________________________

 

Dęblin, 15.07.2008 r.

 

 

 

 INFORMACJA O MODYFIKACJI SIWZ

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na modernizację zbiornika V1000

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Dęblinie informuje, że w dniu 15.07.2008 r. w wyżej wymienionym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający dokonał następującej modyfikacji:

 

W załączniku nr 7 do SIWZ zatytułowanym Kosztorys ślepy w rozdziale 1 - Dno zbiornika w pozycji 5 - Izolowanie obiektów sztywną powłoką cementowo – polimerową – powierzchnie poziome do wyceny należy przyjąć wartość 191 m2.

 

Zmodyfikowany załącznik nr 7 do SIWZ Kosztorys ślepy dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego www.mzgk.pl

Przy sporządzaniu oferty prosimy o uwzględnienie zaistniałej zmiany.

 

 

 

                                                                 Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu

                                                                 Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

                                                                 mgr inż. Dariusz Wojdat

 

______________________________________________________________________________________________________

 

Dęblin dn. 30.07.2008 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Modernizacja zbiornika V 1000

 

znak sprawy ZP/3/08.

 

 

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Dęblinie, stosownie do art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) informuje, iż w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Modernizacja zbiornika
V 1000”
, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

 

Przedsiębiorstwo Renowacji i Konserwacji Budowli

„SPEC-BUD” s. c.

Grzegorz Zubilewicz, Piotr Kimak

20-474 Lublin, ul. Smoluchowskiego 3

W/w firma oferuje wykonanie zamówienia za cenę brutto: 181 880,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych)

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacją istotnych warunków zamówienia, była to jedyna oferta, która podlegała ocenie. Spośród nie podlegających odrzuceniu ofert, w toku oceny uzyskała najwyższą ilość punktów – 100 (z czego 80 pkt za kryterium ceny i 20 pkt za kryterium okres gwarancji).

 

 

INFORMACJA O OFERTACH ODRZUCONYCH ORAZ O WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTĘPOWANIA

 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania,
o którym mowa powyżej odrzucono jedną ofertę i wykluczono jednego wykonawcę.

 

 

INFORMACJA O WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

 

 

Działając na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) wykluczono z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn. „Modernizacja zbiornika V 1000” w związku z naruszeniem postanowień art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MOD–TRANS-SERWIS” s.c. P. Przybyszewski, D. Przybyszewski, A. Przybyłowski, Ł. Wiśniewski
87-500 Rypin, Rypałki Prywatne 40.

 

 

Uzasadnienie:

 

Wykonawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MOD–TRANS-SERWIS” s. c. P. Przybyszewski, D. Przybyszewski,
A. Przybyłowski, Ł. Wiśniewski złożył ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania
pn. „Modernizacja zbiornika V 1000”. Zgodnie z rozdziałem VII ust. 1 pkt c SIWZ dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w postępowaniu Wykonawca zobowiązany był złożyć wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót. Złożona oferta zawierała wykaz wykonanych robót budowlanych ale nie odpowiadały one swoim rodzajem ani wartością przedmiotowi zamówienia. W związku z powyższym Wykonawca w trybie art. 26 ust. 3 Pzp został wezwany do uzupełnienia brakujących dokumentów, w terminie do 30 lipca 2008 r. do godz. 10.00. Wykonawca dostarczył w wyznaczonym terminie brakujące dokumenty
ale tylko jedna robota z przedstawionych w wykazie robót budowlanych oraz tylko jedne referencje odpowiadają swoim rodzajem
i wartością przedmiotowi zamówienia a Zamawiający, zgodnie z Rozdziałem VI ust. 2, żądał aby Wykonawca przedstawił co najmniej
2 roboty o podobnym zakresie i wartości. Mając na uwadze powyższe okoliczności zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 Pzp Zamawiający wykluczył Wykonawcę.

 

 

                                                                                          Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu

                                                                                          Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

                                                                                          mgr inż. Dariusz Wojdat