Dział Gospodarki Mieszkaniowej

 

                                                          :: Zakład Wodociągów i Kanalizacji :   |   : Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych ::

 

tel. (081) 88 33 655

 

 

I.        Organizacja Działu

II.       Charakterystyka zarządzanych zasobów

III.      Stan techniczny zarządzanych zasobów

IV.     Współpraca z innymi zakładami Spółki

 


 

I. Organizacja Działu.                                                                                                początek strony

 

1. Dział Gospodarki Mieszkaniowej funkcjonuje jako wyodrębniona funkcjonalnie komórka organizacyjna Spółki. Realizuje całokształt zagadnień związanych z zarządzaniem

i administrowaniem nieruchomościami; zasoby Miasta Dęblina / mieszkalne i użytkowe /,

lokale własnościowe w budynkach wielorodzinnych - Wspólnoty Mieszkaniowe.

Zatrudnienie kształtuje się następująco:

I.1. 3 etaty administracyjne:

1. Ochal Ireneusz -  Kierownik działu.

   Wykształcenie wyższe techniczne i ekonomiczne, licencja zawodowa zarządcy
   nieruchomości.  Staż pracy 29 lat, w tym 15 lat w gospodarce komunalnej, 8 lat w gospodarce
   mieszkaniowej.

2. Paczek Grażyna – Starszy Inspektor DGM.

    Wykształcenie średnie ekonomiczne. Staż pracy 33 lata, w tym 10 lat w gospodarce  

    Mieszkaniowej,  Obsługa i rozliczanie właścicieli lokali w budynkach Wspólnot 

    Mieszkaniowych. Fakturowanie dotyczące Wspólnot Mieszkaniowych. Dodatkowo prowadzi  

    „Kronikę” Spółki.. Współtwórca pierwszego programu  komputerowego ds. rozliczeń    

     zarządzanych zasobów.  

3. Kalbarczyk Maria – Starszy Inspektor DGM.

    Wykształcenie średnie ekonomiczne. Staż pracy 31 lat, w tym 10 lat w gospodarce  

    Mieszkaniowej, od dwu lat w MZGK sp. z  o. o w Dęblinie. Obsługa i rozliczanie najemców  

    lokali w budynkach komunalnych mieszkalnych i użytkowych. Fakturowanie lokali 

    użytkowych.

I.2. 2 etaty pracowników gospodarczych / konserwatorzy /.

1. Jędrys Tomasz – Robotnik gospodarczy.

    Wykształcenie zawodowe, uprawnienia ślusarza-spawacza. Staż pracy 33 lata, od 7 roku w   

     gospodarce mieszkaniowej.

2. Łukasiewicz Robert - Robotnik gospodarczy.

    Wykształcenie zawodowe. Staż pracy 2 lata.

    

 

Bieżąca eksploatacja, konserwacja i drobne naprawy są wykonywane przez pracowników gospodarczych. Konserwacja i eksploatacja sieci wod.-kan., elektrycznych, gazowych oraz remonty są prowadzone przez pracowników innych działów Spółki, zgodnie z ich kwalifikacjami oraz możliwościami technicznymi. Tylko poważne remonty i zadania inwestycyjne, przekraczające możliwości techniczne Spółki, są zlecane firmom zewnętrznym.  

 

 

II. Charakterystyka zarządzanych zasobów.                                                początek strony

 

Zasób nieruchomości obejmuje cztery grupy lokali:

1. Komunalne i własnościowe lokale mieszkalne we Wspólnotach Mieszkaniowych. Tabela 1.

2. Komunalne lokale przeznaczone na wynajem. Tabela 2.

3. Lokale użytkowe: w Pawilonie Handlowym – Wiślana 33 / 9 lokali /-Tabela 3,

    Okólna 19 / 1 lokal-Biuro prawno-rachunkowe /, Bankowa 21A / 2 lokale: Miejska Biblioteka  

    Publiczna-własność Miasta Dęblina, Sklep Motoryzacyjny-Lokal własnościowy /.

4. Lokale własnościowe w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych powstałych ze sprzedawanych  

    zasobów mieszkaniowych PKP S.A.- Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Lublinie.     

    Tabela Nr 4.

5. Lokale komunalne w zasobach WAM użyczone Miastu Dęblin na wynajem.

 

Na dzień 31.05.2010r  Dział Gospodarki Mieszkaniowej zarządza i administruje 16 budynkami mieszkalnymi oraz Pawilonem Handlowym - Wiślana 33.

Administrujemy również lokalami komunalnymi w 12 obcych Wspólnotach Mieszkaniowych

 / 15 PP”Wilków 3A, Podchorążych 8A, Wiślana 13, Wiślana 37, Wiślana 41, Wiślana 15, Wiślana 21, Wiślana 71D, Wiślana 67B, Dworcowa 21-23  /.

Od dn. 01.01.2010r administrujemy 30 lokalami o łącznej pow. 1388,48 m2 w zasobach WAM, użyczonych Miastu Dęblin.

Łączna powierzchnia zarządzanych i administrowanych lokali wynosi 13 715, 07 m2, w tym:

-          powierzchnia lokali mieszkalnych wynosi: 12 627,69 m2,

-          powierzchnia lokali  użytkowych wynosi ; 1087,38 m2.

W miarę sprzedaży mieszkań komunalnych zmniejsza się ilość zasobów Miasta na rzecz wzrostu ilości lokali własnościowych we Wspólnotach Mieszkaniowych.

Na ogólną ilość 180 lokali w 16 budynkach, będących w zarządzie i administracji

MZGK Sp. z o.o.,składa się 167 lokali mieszkalnych i 13 użytkowych. Budynek przy ul. Podchorążych 8A ( 39 lokali sprzedanych, 2 lokale komunalne). Blokiem nr 3A przy ul. 15 PP ,,Wilków” (na ogólną ilość 17 lokali sprzedano 9) zarządza Wspólnota Mieszkaniowa samodzielnie.

Administrujemy również lokalami komunalnymi we Wspólnotach Mieszkaniowych zarządzanych przez:

 - Spółdzielnię Mieszkaniową przy ul. Staszica w Dęblinie: Os. Wiślana 15 - 4 lokale,

Os. Wiślana 21 – 3 lokale, Dworcowa 21- 1 lokale,

W tabeli nr 2 zestawiono komunalne lokale mieszkalne i użytkowe przeznaczone tylko na wynajem. Lokale te nie podlegają w chwili obecnej sprzedaży.

Tabela nr 3 zawiera wykaz lokali użytkowych w Pawilonie nr 33 w os. Wiślana. Pozostałe lokale użytkowe - lokale w budynkach: Okólna 19 oraz Bankowa 21A(2 lokale).

Tabela 4 -zestawienie lokali w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem lokali

Miasta Dęblina

 

III. Stan techniczny zarządzanych zasobów.                                                początek strony

 

Nieruchomości znajdujące się w naszym zarządzie i administracji liczą sobie generalnie

30 –40 lat. Budynki w  Osiedlu „Wiślana” pochodzą z lat 1966 – 1981. Osiedle ‘Bankowa” pochodzi z lat 1959-1963.

Obiekty Wspólnot Mieszkaniowych powstałe z częściowej prywatyzacji zasobów mieszkaniowych PKP S.A. zostały wybudowane w latach 1921-1926 / Dworcowa 1, 3, 7, 13, 15, 17, 19 /.

Tylko budynki w Osiedlu „Wiślana” posiadają pełne wyposażenie w infrastrukturę techniczną. Osiedle „Bankowa” posiada podłączenia do miejskiej kanalizacji, ogrzewanie indywidualne piecowe i gazowe. Lokale komunalne wymienione w Tabeli Nr 2, z wyjątkiem Pawilonu Handlowego Wiślana 33/posiada instalację elektryczną, wodną, kanalizację, centralne ogrzewanie/, posiadają praktycznie tylko instalację elektryczną. Obiekt przy ul. 15 PP”Wilków” 4 posiada wodę z sieci WZinż, lokalne szambo oraz centralne ogrzewanie z sieci miejskiej. wykonane w listopadzie 2005r. Ze względu na zły stan techniczny 2 budynki zostały zakwalifikowane do rozbiórki / Prosta 2, Bankowa13A /, po zabezpieczeniu 3 lokali zamiennych. Budynki Wspólnot Mieszkaniowych powstałych z majątku PKP wymagają znacznych nakładów finansowych na zadania remontowe, ze względu na brak realizacji prac remontowych w przeszłości. Wspólnoty Mieszkaniowe przy ul. Dworcowej 1-3 , 7oraz 13-15-17 objęte są ochroną konserwatorską, co wymusza na zarządcy stosowanie określonych procedur w zarządzaniu pracami remontowymi.

 

 

IV. Współpraca z innymi zakładami Spółki.                                                    początek strony

 

1. Zakład Usług Komunalnych.

Świadczy usługi wywozu nieczystości stałych, płynnych / w obiektach nieskanalizowanych /, usługi transportowe na zasadzie zawartych umów lub na nasze indywidualne zlecenia.

W przeszłości zakład wykonywał w naszych zasobach prace remontowe / malowanie klatek, remonty dachów, opaski wokół budynków wraz z izolacją przeciwwilgociową itp./.

Nie mamy uwag do dotychczasowej współpracy.

2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

Świadczy usługi dostawy wody i odbioru ścieków z zarządzanych przez nas nieruchomości.

W ramach stosownych umów o bieżącej konserwacji i eksploatacji ZWiK wykonuje roboty elektryczne, drobne budowlane oraz usuwanie awarii na przyłączach wodno-kanalizacyjnych.

W miarę swoich możliwości ZWiK wykonuje wymiany pionów i przyłączy

wodno-kanalizacyjnych w zarządzanych obiektach. Prace te powierzane są na podstawie przeprowadzanych postępowań przetargowych.     

 

3. Dział Księgowości.

Współpraca z działem księgowości polega głównie na wzajemnej wymianie dokumentów dotyczących rozliczania zarządzanych i administrowanych nieruchomości. Ustalony obieg dokumentów księgowych zabezpiecza prawidłowe dokonywanie aktualnych rozliczeń.

 

4. Biuro Zarządu.

Przygotowuje umowy na dostawę wody, odbiór ścieków, wywóz nieczystości stałych i płynnych dla naszych nieruchomości oraz prowadzi sprawy ogólnoadministracyjne / np. zakupy materiałów biurowych itp. /. Ze względu na specyfikę pracy DGM, całość spraw najemców i lokatorów

/ szczególnie rozliczenia indywidualne / musi odbywać się w naszym dziale.

 

 

 


                                                                                                                                             ... powrót

         I.   WYKAZ LOKALI KOMUNALNYCH i WŁASNOŚCIOWYCH  
                  W  BUDYNKACH WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH    
                                      zarządzanych przez MZGK Sp. z o. o. w Dęblinie      
  Tabela Nr 1            
  Adres budynku Pow. Pow. Pow. Lokale Lokale  Lokale 
    ogółem sprzedana Miasta ogółem sprzedane Miasta
1 Wiślana 27 1870,28 1565,02 305,26 40 34 6
2 Wiślana 29 949,43 620,17 339,23 25 16 9
3 Bankowa 21 A 1114,34 855,83 267,04 25 20 5
  w tym :            
  Lokale:  mieszkalne 984,56 783,83 196,24 23 19 4
  Lokale użytkowe 142,80 72,00 70,80 2 1 1
4 Bankowa 21 B 439,15 332,74 110,78 12 9 3
5 Bankowa 21C 790,50 562,05 228,45 18 13 5
6 Podchorążych 4 727,10 315,53 412,78 18 8 10
  RAZEM 5890,80 4251,34 1663,54 138 100 38
  Lok. mieszk. 5761,02 4179,34 1592,74 136 99 37
  Lok. użytkowe 142,80 72,00 70,80 2 1 1
               
  Tabela 1a            
  Dworcowa 1 189,35 189,35 0,00 4 4 0
  Dworcowa 3 351,25 0,00 351,25 7 0 7
7 Dworcowa 1-3 540,60 189,35 351,25 11 4 7
8 Dworcowa 7 471,77 283,96 187,81 15 7 8
  Dworcowa 13 191,52 160,23 31,29 4 3 1
  Dworcowa 15 459,25 314,58 100,45 10 7 3
  Dworcowa 17 475,35 338,73 136,62 10 7 3
9 Dworcowa 13-15-17 1126,12 813,54 268,36 24 17 7
10 Dworcowa 19 124,78 67,82 56,96 2 1 1
11 Staszica 2A 166,62 166,62   4 4  
13 Staszica 2B 228,09 228,09   4 4  
13 15 PP Wilków 14 A 457,37 457,37   8 8  
  Razem 2657,98 1749,38 864,38 60 37 23
             
               
  Dęblin 31.05.2010r            

 


                                                                                                                                           ... powrót

  II. Wykaz lokali komunalnych  
    Tabela Nr 2    
      Powierzchnia użytkowa  
  L.p. Adres budynku lokali /m2/ Liczba lokali
  1 Podchorążych 1 302,00 8
  2 Podchorążych 3 299,80 8
  3 Podchorążych 5 299,80 8
  4 Warszawska 77 111,25 4
  5 Grunwaldzka 2 262,57 8
  6 15 P.P. Wilków 4 131,62 4
  w tym :    
  lokale mieszkalne 119,62 3
  lokale socjalne 12,00 1
  7 Prosta 2 49,00 2
  8 Bankowa 13 A 31,00 1
  9 Okólna 23 109,04 4
    Lokale socjalne 54,50 2
    lokale mieszkalne 54,54 2
  10 Okólna 19 197,97 5
  11 1 Maja 83 106,01 2
    RAZEM : 1900,06 54
         
    Dęblin 24.01.2008r    

 


                                                                                                                                           ... powrót

  III. Wykaz lokali użytkowych.   
  Tabela 3    
   Lp. Adres budynku Powierzchnia użytkowa Liczba lokali
  1 Pawilon handlowy - Wiślana 33 862,00 9
  2 Okólna 19 38,36 1
    RAZEM 900,36 10
         
    Dęblin 24.01.2008r    

 


                                                                                                                                              ... powrót

     IV.Lokale Mieszkalne Komunalne administrowane przez MZGK Sp. z o. o.  
  we Wspólnotach zarządzanych przez inne podmioty.    
           
Tabela 4          
L.p. Adres budynku Pow. ogółem Pow. Miasta Lokale Lokale Lokale
    ogółem sprzedane Miasta
1 Os. Wiślana 15 1184,11 239,83 30 24 6
2 Os. Wiślana 21 1170,34 270,84 30 23 5
3 ul. Wiślana 71B 425,26 44,25 10 9 1
4 ul. Dworcowa 21 115,21 31,00 3 2 1
5 ul. Dworcowa 23 471,09 40,60 11 10 1
6 ul. Wiślana 67B 1207,4 129,04 22 20 2
7 ul. Kolejowa 6 144,46 64,15 3 2 1
8 Wiślana 13 1929,37 659,44 45 30 15
9 Wiślana 37 1916,56 604,9 45 32 13
10 Wiślana 43 1096,00 96,47 20 18 2
11 15 P.P. Wilków 3A 798,52 363,46 17 9 8
  w tym :          
  Lok.  mieszkalne 784,02 348,96 16 9 7
  Lokale socjalne 14,50 14,5 1   1
12 Podchorążych 8A 1895,20 134,06 2   2
  Razem 12353,52 2678,04 238,00 179,00 57,00
             
  Dęblin 24.01.2008r          

 

  Tabela 5.      
     Lokale Miasta w  zasobach WAM.    
      Powierzchnia  
  Lp.        Adres użytkowa lokalu   Uwagi
  1 Os. Wiślana 1/22 33,36  
  2 Os. Wiślana 3/1 22,2  
  3 Os. Wiślana 3/7 22,64  
  4 Os. Wiślana  5/3 46,43  
  5 Os. Wiślana 17/31 47,8  
  6 Os. Wiślana 25/11 35,78  
  7 Os. Wiślana 25/21 45,8  
  8 Os. Wiślana 25/30 45,94  
  9 Ul.Kowalskiego 19/69 23,27  
  10 Os. Wiślana 39/20 35,11  
  11 Os. Wiślana 39/41 35,34  
  12 Os. Wiślana 19/29 23,73  
  13 Ul. Rogowskiego 5/31 59,95  
  14 Ul. Rogowskiego  5/29 59,98  
  15 Ul.Kowalskiego 18/44 57,58  
  16 Ul. Rogowskiego  11/9 47,4  
  17 Ul. Podchorążych 6/4 69,08  
  18 Ul. Podchorążych 6/14 55,33  
  19 Os. Stawy  249/11 60,25  
  20 Ul. 15 P.P. Wilków 9/5 39,9  
  Razem  20 lokali 866,87  
         
  Dęblin 31.05.2010r      

 

  Tabela 6.    
       
              Wykaz lokali  użyczonych Miastu.  
      Powierzchnia
   Lp.  Adres lokalu użytkowa lokalu
  1 Os. Stawy  14/5 35,56
  2 Os. Stawy  14/16 56,07
  3 Os. Stawy  14/31 74,5
  4 Os. Stawy  14/32 73,87
  5 Os. Stawy  14/35 56,44
  6 Ul. Ścibiora 1/20 47,92
  7 Ul. Rogowskiego   2/25 56,27
  8 Ul. Rogowskiego   7/18 50,34
  9 Ul. Rogowskiego   10/3 35,92
  10 Ul. Rogowskiego  11/36 34,78
       
  Razem  10 lokali 521,67
       
  Dęblin 31.05.2010r    

 

Strona główna

 

Biuro Obsługi Klienta

 

Cenniki

 

Ogłoszenia i komunik.

 

Park maszynowy

 

Budowa siedziby

 

Przetargi

 

Ośrodek rekreacyjny

 

Nieruchomości

 

Galeria zdjęć

 

Ekoedukacja

 

Rys historyczny

 

Kontakty