Zakład Wodociągów i Kanalizacji

  Na terenie Dęblina znajdują się dwa ujęcia wody, które zaopatrują w wodę około 2600 punktów. Znajdujące się na terenie ujęć studnie głębinowe, ujmują wodę z poziomu kredowego. Kredowe wody podziemne rejonu Dęblina charakteryzują się dobrą jakością wody (II klasa) i wymagają jedynie uzdatniania, poprzez napowietrzanie i filtrację, ze względu na ponad normatywną zawartość żelaza. ZWiK konserwuje i eksploatuje 68,9 km sieci wodociągowej oraz 59,7 km sieci kanalizacyjnej. Zakład utrzymuje 24 godzinne dyżury umożliwiające szybką reakcję w przypadku zaistniałych awarii sieci wod – kan. Częściowo umożliwia to system monitoringu ujęć wody i pompowni ścieków, a także współpraca z mieszkańcami informującymi o zauważonych awariach.

UJĘCIE WODY JAGIELLOŃSKA Ujęcie wody Jagiellońska położone jest przy ul. Jagiellońskiej we wschodniej części miasta. Pierwszy projekt budowy Ujęcia i stacji wodociągowej opracowany w 1986 roku przewidywał budowę ujęcia wody składającego się z 6-u studni głębinowych o łącznej wydajności 650 m3/h. Obecnie ujęcie wody stanowią dwie studnie głębinowe: podstawowa SIII i awaryjna SIIIa działające naprzemiennie. Woda surowa ujmowana jest za pomocą studni głębinowej i tłoczona do stacji uzdatniania wody. Uzdatnianie polega na napowietrzeniu wody surowej w mieszaczach wodno – powietrznych i następnie filtracji na złożach odżelaziających. Gdy zachodzi taka potrzeba woda uzdatniona przed podaniem do sieci poddawana jest procesowi dezynfekcji za pomocą roztworu podchlorynu sodu. Woda przed wtłoczeniem do sieci kierowana jest do zbiorników wyrównawczych. Utrzymanie stałego ciśnienia w sieci wodociągowej zapewnia pompownia II stopnia. Eksploatacja studni odbywa się w ramach pozwolenia wodnoprawnego, które zezwala na pobór wód w ilościach nie przekraczających: Qmaxh = 140m3/h, Qśrd = 2170m3/h. 

UJĘCIE WODY WIŚLANA Ujęcie wody Wiślana położone jest przy ul. Wiślanej w zachodniej części miasta. Ujęcie wybudowano w latach 1962/63. Obecnie ujęcie składa się ze studni głębinowej podstawowej S2 i studni głębinowej awaryjnej S3, wraz z urządzeniami służącymi do wydobywania , uzdatniania, magazynowania i przetłaczania wody. Proces oczyszczania i dezynfekcji wygląda tak samo jak w przypadku Ujęcia wody Jagiellońska. Eksploatacja studni odbywa się w ramach pozwolenia wodnoprawnego, które zezwala na pobór wód w ilościach nie przekraczających: Qmaxh = 35m3/h, Qśrd = 635m3/h.

HYDROFORNIA KONTENEROWA LOTNISKO Hydrofornia kontenerowa położona jest przy ulicy Kowalskiego (osiedle Lotnisko), została oddana do użytku w 2018r. Obiekt ten jest częścią sieci wodociągowej zasilanej wodą z Ujęcia wody Jagiellońska i dostarcza wodę o wysokim ciśnieniu do budynków mieszkalnych przy ulicy Kowalskiego 17, 18, 19 w Dęblinie. 

 

KANALIZACJA

Sieć kanalizacji grawitacyjnej i podciśnieniowej – 59 700m. Sieć grawitacyjna obejmuje obecnie 10 zewnętrznych pompowni ścieków umożliwiających odbiór ścieków z osiedli mieszkaniowych i mieszkańców indywidualnych. Każda z pompowni jest monitorowana tzn. wszelkie dane umożliwiające kontrolę pracy pompowni są podawane on-line do stacji operatorskiej oczyszczalni ścieków. Upoważniony pracownik ZWiK jest w stanie zdalnie uruchomić lub zatrzymać pracę poszczególnych urządzeń i określić ich stan. Stacja operatorska umożliwia archiwizację danych umożliwiając ich kontrolę i interpretację. System monitoringu obejmuje także ujęcia wody Wiślana i Jagiellońska. System kanalizacji podciśnieniowej to 477 studzienek zaworowych, dwie pompownie tłoczne i pompownia podciśnienia oparta na sześciu pompach próżniowych. System podzielony jest na cztery główne strefy podlegające monitoringowi stanów pracy zaworów i pompowni. Planowana jest rozbudowa sieci grawitacyjnej o osiedla Rycice i Michalinów i wprowadzenie kolejnych czterech pompowni. Oczyszczalnia zlokalizowana jest w Dęblinie, w północno-zachodniej części miasta. To oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna. Na oczyszczalnię kierowane są ścieki bytowo-gospodarcze z miasta Dęblin, gminy Stężyca i ścieki, które są dowożone samochodami asenizacyjnymi. Oczyszczania może docelowo przyjąć: Qśrd - 6000 m3/d Qmaxd = 7800 m3/d Qmaxh = 500 m3/h Przy pracującym jednym ciągu technologicznym oczyszczania jest w stanie przyjąć: Qśrd = 3000 m3/d Qmaxd = 3900 m3/d Qmaxh = 250 m3/h Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Wisła.