TARYFA NA PRZYJĘCIE NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH DOWOŻONYCH WOZAMI ASENIZACYJNYMI DO ZLEWNI MZGK Sp. z o.o. w Dęblinie

Zgodnie z Uchwałą Nr 47/VIII/2023 Zarządu MZGK Sp. z o.o. w Dęblinie
z dnia 21.08.2023 r. od 01.09.2023 r. za przyjęcie nieczystości płynnych dowożonych wozami asenizacyjnymi do zlewni Spółki obowiązuje cena 13,20 zł netto za 1m3  oraz opłata abonamentowa za odczyt urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności w wysokości 16,50 zł netto za miesiąc. Do wyżej wymienionej stawki należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.