Kapitał zakładowy Spółki wynosi 49 848 500,00  zł i dzieli się na 99 697 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. 100% udziałów posiada  Miasto Dęblin, a funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Miasta. Aktualnie Spółką kieruje jednoosobowy Zarząd. Prezesem Zarządu jest mgr Tomasz Bobrowski Obecny skład Rady Nadzorczej:

  • p. Grzegorz Rola – Przewodniczący,
  • p. Michał Bisek – Wiceprzewodniczący,
  • p. Artur Mazur – Sekretarz.