Rozstrzygnięcie Konkursu Ekologicznego

„Pomóż chronić środowisko – zużyte baterie nie na śmietnisko”   Dnia 03.12.2007 r. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłosił Konkurs Ekologiczny pod hasłem „Pomóż chronić środowisko – zużyte baterie nie na śmietnisko”. Adresowany był do szkół i placówek oświatowo-wychowawczych na terenie Miasta Dęblin. Polegał na selektywnej zbiórce zużytych baterii, które nie trafią na składowisko odpadów tylko zostaną poddane recyklingowi. Miał na celu edukację, promowanie prawidłowych postaw w zakresie gospodarowania odpadami oraz kreowanie wśród dzieci i młodzieży rozwiązań bezpiecznych dla ludzi i środowiska. Konkurs był częścią Ogólnopolskiego Programu Szkolnego zbierania zużytych baterii stworzonego przez Reba Organizacja Odzysku S.A. z siedzibą w Warszawie. Wszystkie placówki oświatowe na terenie naszego miasta wyraziły chęć wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu. Dla prawidłowego przebiegu akcji udostępniono bezpłatnie pojemniki na zgromadzone baterie oraz ich odbiór.   Konkurs rozgrywany był w czterech kategoriach: Kategoria I - Przedszkola Kategoria II - Szkoły Podstawowe Kategoria III - Gimnazja Kategoria IV - Szkoły Ponadgimnazjalne   Ze względu na różną liczbę dzieci w szkołach i placówkach szkolno - wychowawczych do wyłonienia zwycięzców wzięto pod uwagę ilość zebranych baterii w przeliczeniu na jednego ucznia. Konkurs trwał blisko 6 miesięcy i zakończył się 30.05.2008 r. Podsumowanie Konkursu nastąpiło 17 czerwca 2008 r. w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ulicy Mickiewicza w Dęblinie. Ogłoszenie wyników uświetnili swoją obecnością Z-ca Burmistrza Miasta Dęblin Pani Grażyna Maziarek oraz Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Pan Dariusz Wojdat. Przybyli również przedstawiciele placówek biorących udział w Konkursie.   Zwycięzcy Konkursu:

w kategorii I - Miejskie Przedszkole nr 3 

w kategorii II - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

w kategorii III - Gimnazjum nr 3                   

w kategorii IV - Ogólnokształcące Liceum Lotnicze   Pełne wyniki Konkursu przedstawiają poniższe tabele:     Kategoria I Przedszkola  

L.p. Nazwa Placówki Ilość baterii zebranych przez placówkę [kg] Ilość uczniów biorących udział               w Konkursie Ilość baterii w przeliczeniu na jednego ucznia [kg]
1. Miejskie Przedszkole nr 3 21,1 108 0,196
2. Miejskie Przedszkole nr 1 4 70 0,057

  Kategoria II Szkoły Podstawowe  

L.p. Nazwa Placówki Ilość baterii zebranych przez placówkę [kg] Ilość uczniów biorących udział              w Konkursie Ilość baterii w przeliczeniu na jednego ucznia [kg]
1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 25 55 0,456
2. Szkoła Podstawowa  nr 6 17,5 52 0,337
3. Szkoła Podstawowa  nr 4 31,5 314 0,100
4. Szkoła Podstawowa  nr 2 29 302 0,096
5. Szkoła Podstawowa  nr 5 7,1 263 0,027

  Kategoria III Gimnazja  

L.p. Nazwa Placówki Ilość baterii zebranych przez placówkę [kg] Ilość uczniów biorących udział               w Konkursie Ilość baterii w przeliczeniu na jednego ucznia [kg]
1. Gimnazjum nr 3 300 334 0,898
2. Gimnazjum nr 1 9,8 217 0,045

  Kategoria IV Szkoły Ponadgimnazjalne  

L.p. Nazwa Placówki Ilość baterii zebranych przez placówkę [kg] Ilość uczniów biorących udział               w Konkursie Ilość baterii w przeliczeniu na jednego ucznia [kg]
1. Ogólnokształcące Liceum Lotnicze 41 136 0,301
2. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 40 498 0,080
3. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 11 617 0,018

  W sumie wszyscy uczestnicy Konkursu zebrali przeszło 537 kg zużytych baterii.   Każda ze zwycięskich placówek otrzymała nagrodę pieniężną lub rzeczową o wartości 500,00 złotych oraz dyplom. Pozostali uczestnicy otrzymali upominki w postaci zabawek bądź sprzętu sportowego oraz podziękowania za udział w akcji. Nagrody ufundowane zostały przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie. Dodatkowo każda placówka może wybrać dla siebie nagrodę ufundowaną przez Reba Organizacja Odzysku S.A zgodnie z jej regulaminem.           Nagrody oraz dyplomy i podziękowania wręczył Prezes Zarządu MZGK Sp. z o.o. Pan Dariusz Wojdat. W krótkim wystąpieniu wyraził wielkie zadowolenie, że zorganizowana akcja spotkała się z tak wielkim odzewem ze strony placówek oświatowych oraz zapowiedział zorganizowanie kolejnej. Również Z-ca Burmistrza Miasta Dęblin Pani Grażyna Maziarek podziękowała uczestnikom za udział w akcji i tym samym rozpowszechnianie idei selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów. Zwycięzcom Konkursu gratulujemy!


Działania proekologiczne Spółki Uważamy, że jednym z najważniejszych czynników decydujących o tym jak w przyszłości będzie wyglądać nasze miasto jest edukacja ekologiczna. Powszechna świadomość ekologiczna ma bowiem zdecydowanie większe znaczenie niż instrumenty prawne, ekonomiczne, czy techniczne. Mamy świadomość, Zarząd Spółki jak również nasi pracownicy, że powinniśmy spełniać szczególną rolę w rozwijaniu edukacji ekologicznej. Ważną rolę w promowaniu edukacji ekologicznej i działalności proekologicznej mają konkursy. W oparciu o młodzież szkolną Spółka zorganizowała  konkursy: „ Czyste środowisko zdrowa woda"- konkurs plastyczny na który wpłynęło ok. 140 prac na bardzo wysokim poziomie, Sztuka recyklingu". 40 uczestników wykonało duże prace kompilacyjne (rzeźby z różnych elementów) wykorzystując do ich stworzenia materiały odpadowe , elementy zniszczonego sprzętu domowego i śmieci. Edukacja ekologiczna przysłużyć się może bardzo w realizacji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. Realizacja zaś wymaga udziału świadomego i dobrze wyedukowanego społeczeństwa . W warunkach współczesnej cywilizacji wiedza i informacja stają się najważniejszym zasobem gospodarki, kreującym poziom rozwoju społeczno-gospodarczego. W budynku dyspozytorskim na oczyszczalni ścieków w jednym z pomieszczeń chcemy stworzyć Centrum Edukacji Ekologicznej (posiadamy bardzo dużo materiałów o tematyce ekologicznej), przy okazji tworzenia strefy ochronnej z zieleni wokół oczyszczalni ścieków , dzięki wsparciu WFOS powstał ogródek botaniczny, na  stronie internetowej pracownicy Spółki będą publikować materiały pomagające usprawnieniu ekoedukacji poświęconych odzyskowi i recyklingowi, adresowany do licealistów.


Strefa zieleni wokół oczyszczalni ścieków i ujęć wody   Wykonanie zagospodarowania terenu oczyszczalni ścieków oraz ujęć wody „Wiślana” i „Jagiellońska” a zwłaszcza posadzenie drzew i krzewów wzdłuż granic obiektów zmniejszy ich uciążliwość zapachową  i dźwiękową. Teren ujęć wody został  oddzielony strefą zieleni od ruchliwych ulic i budynków. Nasadzenia na skarpach pełnią rolę zabezpieczenia ich przed osuwaniem się. Rośliny te charakteryzują się bowiem rozbudowanym systemem korzeniowym w sposób skupiający wierzchnią warstwę gruntu. Znacznie wzrosły walory estetyczne obiektów poprzez wykonanie rabat z roślinami dekoracyjnymi wzdłuż dróg dojazdowych. Szczególnego znaczenia nabrała rabata przed budynkiem dyspozycyjnym oczyszczalni, która oprócz walorów estetycznych będzie miała walory poznawcze. Rosną tam  rzadkie okazy drzew i krzewów, a także rośliny objęte ochroną prawną. Prowadzona będzie działalność dydaktyczna dla dzieci i młodzieży, które często zwiedzają obiekty oczyszczalni i ujęć wody, zapoznając się z procesami technologicznymi oczyszczania ścieków i uzdatniania wody. Będą one miały okazję zapoznać się również z rzadkimi okazami roślin jak np. miłorząb dwuklapowy, świerk serbski, sumak octowiec, oliwnik wąskolistny itp. Powiększenie szaty roślinnej sprawiło, że rozległy teren oczyszczalni ścieków stał się azylem dla wielu zwierząt, które tu żyją tj. łabędzie, kaczki, kuropatwy, różne gatunki ptaków, żaby, zaskrońce, jaszczurki, nietoperze, zające.


WYKAZ PUNKTÓW ZBIÓRKI ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW MAŁOGABARYTOWYCH na terenie miasta Dęblin W ramach recyclingu prowadzimy na terenie miasta Dęblin zbiórkę zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych. Asortyment ten można wyrzucać do specjalnych pojemników usytuowanych w następujących placówkach i punktach handlowych:

  • 1.    MZGK Sp. z o.o. ul. 15 Pułku Piechoty „Wilków” 3,
  • 2.    Zakład Usług Komunalnych ul. Jagiellońska 23-27,
  • 3.    Urząd Miasta,
  • 4.    Wojskowe Zakłady Inżynieryjne ul. 15 Pułku Piechoty „Wilków” 3,
  • 5.    „Biedronka” – sklep przemysłowo-spożywczy ul. Rynek 4,
  • 6.    wiaty śmietnikowe przy ulicy Kowalskiego i Trapezowej na os. Lotnisko.

oraz we wszystkich szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych na terenie Dęblina i w Stawach.                                                                                           Zapraszamy do korzystania z naszych usług.